Regulamin wyjazdów

REGULAMIN

wyjazdów ojców z dziećmi

§ 1 ZAKRES

1)    Niniejszy regulamin („Regulamin”) zawiera warunki organizacji, opłacania i uczestnictwa osób fizycznych w wyjazdach ojców z dziećmi organizowanych przez Fundację Ojcostwo Mistrzostwo.

2)    Regulamin obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w Wyjeździe.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)    „Opłacie” – należy przez to rozumieć przekazanie pełnej kwoty pieniężnej określonej przez Organizatora za Wyjazd jednej osoby fizycznej, uprawniające do uczestnictwa w Wyjeździe i korzystania ze wszystkich opcji dostępnych dla uczestników danego Wyjazdu.

2)    „Organizatorze” – należy przez to rozumieć „Fundację Ojcostwo Mistrzostwo” z siedzibą w Nadarzynie (05-830), przy ul. Kalinowej 15, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000497633, REGON 147097818, NIP 5342495303, www.ojcostwomistrzostwo.pl i osoby przez nią wyznaczone do obsługi Wyjazdu.

3)    „Wyjeździe” – należy przez to rozumieć formy spędzania wolnego czasu ojców z dziećmi oferowane przez Organizatora.

4)    „Sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne, działania władz państwowych i samorządowych lub działania hotelu w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

5)    „Uczestniku” – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną uczestniczącą w Wyjeździe, w tym:

a)    „Ojca” – ojca lub opiekuna prawnego dziecka;

b)    „Dziecko” – niepełnoletnie lub pełnoletnie dziecko towarzyszące ojcu.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)    Podstawowymi celami Wyjazdu jest danie ojcu m.in. możliwości:

a)    bycia sam na sam z dzieckiem, dzięki czemu istnieje możliwość budowania relacji między ojcem a dzieckiem, bez uczestnictwa matki dziecka lub jego rodzeństwa,

b)    przeżycia wspólnej przygody z dzieckiem,

c)    pokazania dziecku świata i nauczenia dziecka nowych praktycznych umiejętności,

d)    wysiłku fizycznego i aktywności rekreacyjno-sportowych.

2)    Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji Wyjazdu, w szczególności miejsce i sposób dojazdu na Wyjazd, zalecenia dotyczące niezbędnego sprzętu, ubioru, są dostępne na stronie www.ojcostwomistrzostwo.pl/wyjazdy.

§ 4 ZASADY UISZCZANIA OPŁAT I REJESTRACJI NA WYJAZD

1)    Opłata obejmuje uczestnictwo jednej osoby fizycznej. Ojciec wnosi opłatę za siebie oraz za każde Dziecko towarzyszące mu w Wyjeździe.

2)    Uczestnik zobowiązany jest przelać na konto Organizatora Opłatę w następującej wysokości i czasie:

a)    w przypadku zgłoszenia na więcej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia Wyjazdu: 25% Opłaty za Wyjazd w ciągu 3 dni po zgłoszeniu,  pozostałe 75% Opłaty za Wyjazd – nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia Wyjazdu

b)   jeżeli od dnia zgłoszenia do rozpoczęcia Wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni: 100% Opłaty za wyjazd w ciągu maksymalnie 3 dni od zgłoszenia.

3)    W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Wyjazdu na:

a)    co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia Wyjazdu – Uczestnik otrzymuje zwrot całej wpłaconej kwoty;

b)    mniej niż 30 dni, ale na więcej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Wyjazdu – Uczestnik otrzymuje zwrot z potrąceniem 10% Opłaty za Wyjazd;

c)    mniej niż 14 dni, ale na więcej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia Wyjazdu – otrzymuje zwrot z potrąceniem 40% Opłaty za Wyjazd;

d)    7 dni lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia Wyjazdu – przepada cała wpłacona kwota.

4)    Rejestracja na Wyjazd jest dokonywana drogą mailową na adres biuro [at] ojcostwomistrzostwo.pl.

5)    Rezerwacja miejsca dla Uczestnika na Wyjeździe następuje z chwilą otrzymania przez Organizatora co najmniej 25% Opłaty za Wyjazd, na wskazany poniżej rachunek bankowy Organizatora. Decyduje moment wpływu środków na konto Organizatora. Dokonanie powyższej wpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o ile wcześniej wszystkie miejsca nie zostały wyprzedane. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym potencjalnych uczestników na stronie internetowej Organizatora.

6)    Rachunek bankowy Organizatora: 21 2030 0045 1110 0000 0336 0680 prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ S.A.). W tytule przelewu należy wpisać: tytuł Wyjazdu podany na stronie internetowej Organizatora oraz imiona i nazwiska Uczestników.

7)    Po otrzymaniu pełnej wpłaty Organizator przesyła Uczestnikowi Imprezy pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania Opłaty.

8)    W przypadku wyczerpania się miejsc na Wyjeździe, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym, a w ciągu maksymalnie 14 dni zwróci pieniądze tym osobom, które  wpłaciły je na konto Fundacji i którym nie jest w stanie zapewnić miejsc na Wyjeździe. Osobie, której zwracana jest opłata za Wyjazd, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA WYJAZDU:

1)    Uiszczając Opłatę Uczestnika akceptuje niniejszy Regulamin oraz oświadcza, że jest ojcem lub opiekunem prawnym Dziecka towarzyszącego mu na Wyjeździe.

2)    W przypadku Wyjazdu, w trakcie którego Organizator zapewnia śniadanie, obiad i kolację albo śniadanie i obiadokolację, przyjmuje się założenie, że stawka dzienna wyżywienia jednego uczestnika wynosi nie więcej niż 50 zł. Potrzeby dodatkowe Uczestników są realizowane na ich koszt własny.

3)    Uczestnik Wyjazdu obowiązany jest:

a)    stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu i poleceń Organizatora wydawanych w trakcie Wyjazdu;

b)    nie spożywać napojów alkoholowych i innych środków odurzających w trakcie Wyjazdu;

c)    zachowywać się w sposób kulturalny i fair w stosunku do innych Uczestników;

d)    zabezpieczyć we własnym zakresie namiot, karimaty, śpiwory i inne rzeczy niezbędne do spania.

4)    Ojciec jest zobowiązany do sprawowania opieki nad Dzieckiem podczas Wyjazdu, w pełni odpowiada za jego bezpieczeństwo i działania, zgodnie z przepisami prawa.

5)    Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas Wyjazdu, co nie zwalnia ojca z odpowiedzialności za bezpieczeństwo własnego dziecka. Informacja szczegółowa o ubezpieczeniu NNW (zakres, kwoty ubezpieczenia itp.) zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora nie później niż na 3 dni przed Wyjazdem.

6)    Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności cywilnej za zdrowie i życie Uczestników.

7)    Ojciec ponosi osobistą odpowiedzialność za szkody materialne i niematerialne wyrządzone przez siebie i Dziecko w miejscach odbywania się Wyjazdu.

8)    Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.

9)    Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1)    Organizator jest uprawniony do:

a)    sprawdzenia tożsamości osób biorących udział w Wyjeździe,

b)    ostrzegania i dyscyplinowania Uczestnika Wyjazdu w przypadku łamania Regulaminu lub zasad przyjętych przez grupę Uczestników Wyjazdu;

c)    w sytuacji uporczywego niestosowania się przez Uczestnika do ostrzeżeń Organizatora, zwłaszcza w sytuacji ryzyka zagrożenia zdrowia i życia Uczestników oraz uniemożliwiania płynnego przebiegu Wyjazdu usunięcia Uczestnika z Wyjazdu. W takim przypadku Uczestnik nie ma przysługuje roszczenie do Organizatora odszkodowania za skrócenie Wyjazdu, utracone korzyści lub zwrotu Opłaty.

2)    W przypadku Wyjazdu wędrownego Organizator przewiduje możliwość uzgadniania z Uczestnikami alternatywnych tras przemarszu, jednakże w przypadku nieuzyskania jednolitej decyzji Uczestników zastrzega sobie wyłączne prawo decyzji.

3)    Organizator ma prawo do odwołania Wyjazdu bez wcześniejszego uprzedzenia jej uczestników, z uwagi na zaistnienie uzasadnionych przyczyn, w szczególności Siły Wyższej, skrajnych warunków pogodowych, przyczyn leżących po stronie dostawców usług lub zbyt niskiej liczby zgłoszonych Uczestników. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje uprawnienie o zwrot uiszczonej opłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

4)    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w przebiegu Wyjazdu, w szczególności w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub innych nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, na które Organizator nie mógł mieć wpływu. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem merytorycznym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

5)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

§ 7 REKLAMACJE

1)    Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wyjazdu na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Fundacja Ojcostwo Mistrzostwo, 05-830 Nadarzyn, ul. Kalinowa 15 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ojcostwomistrzostwo.pl.

2)    Organizator rozpatruje reklamacje złożone zgodnie z § 5 pkt. 1 w terminie 21 dni roboczych od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym lub pocztą elektroniczną.

3)    W przypadku nie rozstrzygnięcia zaistniałego sporu Organizator oraz Uczestnik będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy, a jeżeli to nie doprowadzi do porozumienia, Organizator i Uczestnik skorzystają z mediacji.

4)    Warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)    Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2)    Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.

3)    Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

4)    Wszelkie prawa do nazwy, logo i artykułów reklamowych Wyjazdu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

5)    Korespondencję do Organizatora kieruje się na adresy wskazane w § 2 pkt 2.

6)    Regulamin w wersji jak wyżej wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

Dodaj komentarz